Vrijwilligers in de Kring

Het vinden van vrijwilligers en ze behouden is één van de lastigste problemen voor een verenigingsbestuur. Voor het kringbestuur is dat misschien nog een graadje moeilijker, omdat de leden van de Kring verenigingen zijn en de vrijwilligers die de Kring zoekt leden van die zwemverenigingen. We komen die mensen vaak alleen tegen bij officiële gelegenheden zoals bij wedstrijden en vergaderingen. En dat zijn vooral de kaderleden van de verenigingen en die willen ze niet kwijt.

We hebben dus de medewerking nodig van de verenigingsbesturen om onze vrijwilligers te vinden. Maar, die besturen hebben het al zo lastig met het bijeenhouden van hun eigen vrijwilligersbestand! Het kringbestuur heeft dit probleem onderkend en onderzoekt thans de mogelijkheden om de verenigingen te onder steunen bij het vinden en behouden van vrijwilligers. In de hoop natuurlijk, op termijn, hier ook zelf een graantje van te mogen mee pikken. De Kring is er immers voor en door de verenigingen.

Vinden en binden

Dit was het thema van het voorzittersoverleg van 3 maart j.l. dat voor deze gelegenheid omgedoopt was tot verenigingsoverleg. Na een korte introductie door de voorzitter van de Kring Koos Blokland, kreeg Hans Kelder van de Sportraad Zuid-Holland het woord. Aan de hand van een aantal overheadsheets lichtte hij toe hoe een goed vrijwilligersbeleid gestalte kan krijgen.

Na het definiëren van de "vrijwilliger" en het aangeven met welke omgevingsfactoren we van doen hebben kwam hij tot de stelling dat de vereniging veel aandacht aan de vrijwilliger moet geven. Men verwacht immers ook veel van hem of haar. Structurele aandacht van het bestuur voor deze vrijwilligers bijvoorbeeld door het aanstellen van een kaderbegeleider kan veel problemen voorkomen. Het één of twee jaar langer behouden van vrijwilligers voor de vereniging kan veel rust brengen.

Een aantal andere punten die naar voren kwamen waren:

Veel aandacht was er ook voor de ervaringen die de verenigingen hebben met hun vrijwilligers. En in de discussie vroeg de voorzitter nog eens nadrukkelijk naar de wensen van de verenigingen. Hoe zou het kringbestuur kunnen helpen bij het opzetten en ondersteunen van een goed vrijwilligersbeleid binnen de verenigingen. Vooralsnog bleef het aantal suggesties beperkt tot het benoemen van een vrijwilliger van het jaar door de Kring op voordracht van de verenigingen. Maar meer ideeën zullen nog volgen, zo beloofden de aanwezigen.

Aan het einde van de avond nodigde Hans Kelder de verenigingen nogmaals uit contact op te nemen met de Sportraad Zuid-Holland. Zij kunnen helpen een vereniging door te lichten (verenigingsscan) om daarmee een goed zicht te krijgen op de gaten en gaatjes in de organisatie. Een goede kennis van het vacatures helpt bij het vinden van oplossingen. Voorlopig is deze verenigingsondersteuning door subsidies nog gratis, maar de voorzitter waarschuwde al dat in het kader van bezuinigingen hier ook een einde aan kan komen. Hij raadde de verenigingen aan om als ze gebruik willen maken van deze service van de Sportraad dit zo snel mogelijk te doen. Meer informatie over de Sportraad Zuid-Holland kan gevonden worden op de website www.sportraadzh.nl.

Tenslotte had Hans voor alle aanwezigen nog het boekje Wet- en regelgeving voor Sportverenigingen, uitgeven door het NOC/NSF.

Voor de verenigingen die niet aanwezig waren zijn er nog een aantal afdrukken van de overhead sheets die op deze avond zijn getoond. Deze kunnen bij de aanstaande Algemene Ledenvergadering van de Kring meegenomen worden.